دریافت فرم ها

قرارداد پذیرنده هدایت تراکنش990910

فرم فسخ قرارداد دستگاه

فرم درخواست و ویرایش تسهیم مبالغ تراکنش پذیرندگان در چند حساب (1)

فرم درخواست تغییر حساب (1)

فرم درخواست تغییر اطلاعات پذیرنده

فرم تعمیر دستگاه

فرم تاییدیه نصب دستگاه

فرم پشتیبانی دستگاه

فرم بازاریابی فرم بازاریابی تعهد تراکنش نماینده

فرم استشهاد نامه

فرم انتقال مالکیت

فرم ابلاغ اخطار به پذیرنده